Barclay, John | Malmborg, Jonas (övers. & utg.): Argenis, på swensko öfwersatt, jämte uttolkningen öfwer dess enkannerliga ändamål och afseende; försedd med nödige anmärkningar och register.