Hofberg, Herm.: Nerikes gamla minnen, sådana de ännu qvarlefva i fornlämningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens kyrkliga konst, folklif, sånger, sägner, folkspråk m. m. Ett bidrag till fäderneslandets fornkännedom, konst- och odlings-historia.