Melin, K. A.: De svarte vikingarnas saga. [...] Med 29 illustrationer av Viktor Andrén.