Runius, Johan | Atterbom & J. H. Schröder (proveniens): Dudaim eller Andelige blommor, […] efter auctoris död uppå mångens åstundan och begiäran nu å nyo andra gången uplagdt och i sin tilbörlige krantz infästade. [1]–3.